TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1999 , Vol 14 , Num 3
FEBRIL NEUTROPENIA IN PEDIATRIC ONCOLOGY
TİRAJE CELKAN, HİLMİ APAK, ALP ÖZKAN, LEBRİZ YÜKSEL, İNCİ YILDIZ
İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Pediyatrik Hematoloji-Onkoloji BD.

Summary

Mayıs 94- Şubat 96 döneminde 40 lösemi-lenfoma ve 18 solid tümörlü yaşları 10 ay-14.5 yıl arasında değişen 34 erkek ve 24 kız hasta 115 febril nötropenik atak geçirdi. Vakalarda ampirik olarak 3 değişik antibiyotik kombinasyonundan birisi kullanılmıştır. A: piperasilin + sefazolin + netilmisin, B: Sefoperazon/sulbaktam + netilmisin, C: İmipenem/silastatin. Elli altı epizodda (%48.6) etken saptandı. Klinik olarak en sık pnömoni gözlendi. Gram (-) ve (+) bakteri sıklığı eşit bulundu. Gram (+) bakteriler içinde en sık Streptococcus viridans ve Stafilococcus aereus, gram (-) bakteriler içinde ise Escherichia coli ve Klebsiella cinsi bakteriler saptandı. 24 epizodda (%20.8) kan kültüründe üreme saptandı ve 15'inde (%62.5) etken (S. epidermidis ve S. aureus) gösterildi. Beş hastada enfeksiyona bağlı ölüm saptandı. Ölümlerin 3'ünde gram (-) septisemi (P. aureginosa 2 ve E. coli 1 vakada), birinde de sistemik kandida enfeksiyonu saptandı.