TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1998 , Vol 13 , Num 1
ECG AND BLOOD PRESSURE CHANGES DURING THE 6 HOURS PACLITAXEL INFUSION
MERT BAŞARAN, PINAR SAİP, OKAN ERDOĞAN, ADNAN AYDINER, FARUK TAŞ, KAZIM UYGUN, ERKAN TOPUZ
İstanbul Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü, İstanbul

Summary

Altı saatlik paklitaksel infüzyonu sırasında ortaya çıkan EKG ve kan basıncı değişiklikleri 33 kanserli hastada araştırılmıştır. Paklitaksel 24 over, 8 meme, 1 akciğer hastasına 1000 cc %5 dextroz içinde toplam 141 kür uygulanmıştır. Prednizolon ve H1-2 antagonistlerinden oluşan standart premedikasyon bütün hastalara verilmiştir. Hastaların 12'sine daha önce antrasiklin grubu ilaç uygulanmıştır. Paklitaksel hastaların 16'sına 135 mg/m², 7'sine 150 mg/m², 10'una 175 mg/m² dozlarında uygulanmıştır. Her kürde tedavi başlangıcında ve bitiminde EKG çekilmiş ve her saat başı kan basıncı nabız sayısı kaydedilmiştir. EKG'deki iskemik değişiklikler ve ritm bozuklukları hem uygulama günü içerisindeki, hem de kürler arasındaki değişiklikler açısından değerlendirilmiştir. Toplam olarak sadece, 4 (%12) hastada ve 4 (%3) kürde EKG değişikliği saptanmıştır. EKG değişiklikleri iki hastada ST depresyonu, birinde ventriküler erken vurular ve birinde semptomatik olmayan bradikardi (<60/dk), şeklindedir. Bu hastaların hiçbiri daha önce antrasiklin grubu bir kemoterapötik kullanmamıştır, fakat ikisinde kardiyak hastalık şikayeti mevcuttur. Hikayesinde kalp hastalığı olanlarda EKG değişikliği anlamlı olarak daha fazla olmuştur (P<0.01). Kullanılan doz ile EKG değişikliği arasında bir ilişki bulunmamıştır. Uygulama sırasında oluşan bu değişiklikler kalıcı olmamıştır. Sıvı yüklenmesine rağmen kan basıncında tedavi sonrasında anlamlı bir yükselme olmamıştır. Kürlerin %65'inde hastaların nabız sayısında tedavi sonrasında bir azalma meydana gelmiştir. Kalp hastalığı olan hastalar dışında paklitaksel uygulaması sırasında EKG ve kan basıncı takibinin gerekmediği sonucuna varılmıştır.