TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1997 , Vol 12 , Num 3
HALL CLASSIFICATION AS A PROGNOSTIC INDICATOR OF PRIMARY GASTROINTESTINAL LYMPHOMA
SADİ BENER, AYDIN İŞİSAĞ, MİNE HEKİMGİL, RAGIP ORTAÇ, SEMİN AYHAN
İzmir Atatürk Devlet Hastanesi Patoloji Laboratuarı, İzmir

Summary

Hemen tamamıyla Hodgkin-dışı lenfomalardan (NHL), çoğunlukla da B-hücreli NHL 'dan oluşan primer gastrointestinal sistem (GİS) lenfomaları için geçerli nodal NHL sınıflamalarından farklı sınıflamalar öngörülmüş ancak bu sınıflamaların prognozla bağlantısını araştıran az sayıda araştırma yapılmıştır. Bu çalışmanın amacı, primer GİS lenfomalarının prognozlarına ilişkin parametreleri kendi serimizde sınamak ve Hall ve arkadaşları tarafından yapılmış sınıflamanın kullanılabilirliğini araştırmaktır. Bu amaçla, İzmir Atatürk Devlet Hastanesi ve Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi'nde cerrahi rezeksiyon materyallerinde tanı almış GİS yerleşimli 44 primer lenfoma vakası çalışmaya alınmıştır. İmmünohistokimyasal yöntemlerle lenfoid kökenleri kanıtlanan ve fenotipleri belirlenen tümörler nodal lenfomalara yaygın olarak uygulanan Working Formulation (WF) sınıflaması ile primer GİS lenfomaları için önerilmiş sınıflama şemalarından en uygun olduğu düşünülen Hall ve arkadaşlarının sınıflama şeması kullanılarak sınıflandırılmış ve her iki sınıflama birbiri ile karşılaştırılmıştır. Ayrıca, cinsiyet, lokalizasyon ve tümör evresinin prognoz üzerine etkileri de araştırılmıştır. Sonuçta, tümör evresinin en önemli prognostik faktör olduğu doğrulanmış, Hall ve arkadaşları tarafından önerilen sınıflama şemasının tümör prognozuna ilişkin sağlıklı tahminler yapmada, sınırda da olsa, anlamlılık taşıdığı görülmüştür.