TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1997 , Vol 12 , Num 1
TWO CASES OF PRIMARY TESTICULAR LYMPHOMA
MUSTAFA ÖZGÜROĞLU, F DEMİRELLİ, N MANDEL, E BÜYÜKÜNAL, SÜHEYLA SERDERGEÇTİ, BÜLENT BERKARDA
İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları, Medikal Onkoloji BD., İstanbul

Summary

Primer testis yerleşimli habis lenfoma oldukça nadirdir. Testis kaynaklı neoplazmların sadece %5'inde primer testis lenfoması görülmektedir. Başvuru anında santral sinir sistemi, Waldeyer halkası, cilt ve karşı testis tutulumu değişen oranlarda görülebilmektedir. Prognoz oldukça kötüdür. Sistemik kombine kemoterapiye ilave olarak, orşiektomi sonrası karşı testise profilaktik skrotal radyoterapi ve intratekal kemoterapi önerilmektedir. Her iki vakamızda da geç dönemde karşı testiste nüks görülmesi, vakaların birinde ise sol önkolda cilt infiltrasyonu gelişmesi ve vakanın kaybedilmesi nedeniyle primer testis lenfomasının seyri, prognostik faktörler ve tedavi yaklaşımı literatür ışığında tartışılmıştır.