TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1988 , Vol 3 , Num 3 - 4
MEDULLOBLASTOMA'LARDA KOMBİNE TEDAVİ (REZEKSİYON, POSTOPERATİF RADYOTERAPİ) METODU İLE VEYA YALNIZ RADYOTERAPİ İLE TEDAVİ EDİLENLERDE ALINAN SONUÇLAR
AHMET NAFİZ KARADENİZ, IAN FRAZER
İstanbul Tıp Fak. Radyasyon Onkoloji AD Bu çalışmada 1968-1978 yılları arasında Saint Luke's Hastanesi Radyoterapi ve Klinik Onkoloji Merkezinde kombine tedavi yöntemi veya yalnız radyoterapi ile tedavi edilen 23 pediatrik ve erişkin yaşlardaki medulloblastomalı olgular retrospektif olarak incelenmiş ve klinik takibi tam olan 22 olguda tedavi sonuçları bildirilmiştir. Serimizdeki 22 olgumuzda beş yıllık sağkalım oranı % 32, eks olgularda ortalama yaşam süresi 26 aydır. Pediatrik yaştaki 17 olgumuzda beş yıllık sağ kalım oranı % 29 iken, erişkin yaştaki beş hastadan ikisi beş yıldır hastalıksız ve nüks'süz yaşamaktadır. Beş yıllık sağkalım kombine tedavi (rezeksiyon ve postoperatif radyoterapi) yöntemi uygulananlarda % 36, yalnız radyoterapi ile tedavi edilenlerde (11 olgu) % 27'dir. Radikal ışın dozu (4000-5000 cGy) verilenlerin % 37,5'u beş yıl sağkalım oranı gösterdiği halde, çeşitli nedenlerle primer tümöre 4000 cGy'de az ışın dozu verilen 6 olgudan yalnız biri beş yıl yaşamıştır. Bu çalışmada ayrıca medulloblastomalarda geçerli ışın dozu, ışın teknikleri bildirilmiş, literatürde elde edilen tedavi sonuçları radyoterapi komplikasyonları ve prognostik faktörler tartışılmıştır. Keywords :