TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1987 , Vol 2 , Num 3
HODGKİN HASTALIĞINDA EPİDEMİOLOJİ, YAŞA ÖZGÜ İNSİDENS VE HİSTOLOJİK ALTGRUPLAR
N TÜZÜNER, M MAYA, M ŞENOCAK
Cerrahpaşa Tıp Fak. Patoloji Ana Bilim Dalı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalında 1970-1986 arasında Hodgkin Hastalığı (HH) tanısı konmuş 535 vakanın 485'i yeniden incelenerek sınıflandırıldı. Yeniden incelenme sonunda 467 vaka HH olarak değerlendirildi. Bunların 315'i erkek, 152'si kadın olup erkek/kadın oranı 2:1 idi. Tüm vakaların %22.5'i çocukluk yaş grubundaydı (0-14). Kaba insidens oranı erkeklerde 2.1 kadınlarda 1.0 idi. Hodgkin Hastalığının yaşa özgü insidens eğrisi her iki cinste bimodal olup birinci pik 30-39 yaş grubunda görüldü. En sık görülen histolojik alt grup karışık hücreli tipti( erkeklerde %59.2, kadınlarda %53.9). Bu tipin yaşa özgü insidens eğrisi bimodal olup birinci pik 30-39 yaş grubunda izlendi. Özellikle kadınlarda 15-35 yaş grubunda yüksek oranda (%33.8) saptanan nodüler skleroz,karışık hücreli tipten sonra ikinci sıklıkta görüldü (tüm vakaların %19.5'i). Lenfositten fakir tip en fazla ileri yaş grubunda saptandı. Sonuç olarak, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde Hodgkin Hastalığının yaşa özgü insidens eğrileri ve histolojik alt grup dağılımının Correa ve O'Conor'un Tip 2 hastalığına uyduğu gözlendi. Keywords :