TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1999 , Vol 14 , Num 1
ÇOCUKLARDA KOMBİNE KANSER KEMOTERAPİSİNE BAĞLI BULANTI VE KUSMANIN ÖNLENMESİNDE TROPİSETRON
A ÖZKAN, İ YILDIZ, L YÜKSEL, H APAK, T CELKAN
İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Pediyatrik Hematoloji-Onkoloji BD., İstanbul Malign hastalıkları nedeni ile çeşitli kemoterapi kombinasyonları alan 100 çocuk hastada, toplam 350 kemoterapi küründe, bir 5HT3 reseptör antagonisti olan tropisetronun antiemetik etkinliği araştırıldı. Tropisetron (Navoban (-Novartis) kürün hemen öncesinde 0.2 mg/kg (en çok 5 mg) tek doz intravenöz olarak uygulandı; tedavi günde tek doz intravenöz veya oral olarak devam etti. Sisplatin içeren kürlerde randomize olarak 20 mg/m² deksametazon kürün birinci gününde intravenöz infüzyon şeklinde eklendi. Kemoterapinin 1. kür 1. gününde % 70 tam, %24 kısmi, %6 yetersiz yanıt alındı. Sisplatin içeren kürlerde yalnız tropisetron uygulananlarda %50 tam, %45 kısmi, %5 yetersiz; tropisetron + deksametazon uygulananlarda %65 tam, %32 kısmi, %3 yetersiz yanıt alındı (P<0.05). Dokuz kürde tedaviyi kesmeyi gerektirmeyen yan etkiler saptandı (%2.5). Bunlar 5 kürde baş ağrısı, 3 kürde ishal, 1 kürde ise iştah kaybıydı. Tropisetronun çocukluk çağı kanser hastalarında iyi tolere edilen, güvenli ve etkin bir antiemetik olduğu sonucuna varıldı. Keywords :