TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1997 , Vol 12 , Num 4
HABİS MELANOM VE MELANOSİT NEVÜSLERDE SİTOGENETİK ÇALIŞMALAR
AYŞEN TEZEL, OĞUZ ALTUNGÖZ, ATAY ATABEY, ERDENER ÖZER, EMEK ÖZEN, MERAL SAKIZLI
Dokuz Eylül Üniv. Tıp Fak. Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, İzmir Selim melanositik nevüs ve habis melanom (MM) oluşumuna neden olan genetik değişiklikler, tümörigenezin çok aşamalı genetik modeline uyum gösterir. Habis melanom örnekleri ile yapılan çalışmalarda ise 1 , 6, 9 ve 11. kromozomlarda sitogenetik anomalilerin olduğu gözlenmiştir. Bu çalışmada, tümörigenezin çok aşamalı bir yol olduğu düşünülerek, habasete giden evrelerde sitogenetik analizin yapılması amaçlanmıştır. Melanositik nevüs ve habis melanom doku örneklerinden primer hücre kültürü hazırlandı. in vitro koşullarda, 37°C'de %5 CO2 içeren nemli ortamda inkübe edildi. Primer kültürlerden, üretildikten 10-15 gün sonra metafaz alanları elde edildi ve GTG bantlama sonrası, her vakada en az 20 metafaz alanının karyotiplenerek analizi yapıldı. Kromozom anomalileri 400-500 bant rezolüsyonunda ISCN 1995 sistemine göre tanımlandı. Dokuz habis melanom, altı melanositik nevüs olmak üzere toplam on beş vakanın sitogenetik analiz yapıldı. Melanositik nevüslerde sitogenetik olarak bir anomali belirlenmedi. Ancak iki habis melanom örneğinden birinde 46, xx t(7;12) (q22;q24) t(2;11) (p25;q22) translokasyonları, diğerinde ise 47, XX+marker saptandı. Translokasyona neden olan kırılma bölgeleri, habis melanom vakalarında daha önce başka çalışmalarda gözlenen kırılma bölgeleri ile uyumluluk göstermektedir. Son yıllarda yapılan sitogenetik ve moleküler çalışmalara göre, 11 q bölgesinde habis melanom oluşumuna neden olabileceği düşünülen bir tümör supresör genin varlığı söz konusudur. Tek vakada saptanan translokasyonda tutulum gösteren kırılma noktası, bu çalışmalarla paralellik göstermektedir. Keywords :