TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1997 , Vol 12 , Num 3
TESTİS KANSERİNDE SPERMİYOGRAM: KEMOTERAPİ ÖNCESİ VE SONRAS1 BULGULAR
PINAR SAİP, HALUK ONAT, SEVİL İNAÇ, FARUK ÖZCAN, EMİN DARENDELİLER,HAKAN ÇAMLICA
İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Testis kanserli hastalarda sisplatinli kemoterapi (KT) kombinasyonlarının kullanılmayla hastaların %90'ından fazlasında şifa sağlandığından, bu hastalarda gonadal fonksiyonların durumu önem kazanmıştır. Bu amaçla testis kanseri nedeniyle orşiyektomi sonrası başvuran ve KT yapılan 55 hastanın spermiyogramları retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Hastaların medyan yaşı 26 (16-45), medyan genel takip süresi 8 (4-76), medyan spermiyogram takip süresi 15 (4-34) aydır. Evre I 32, evre II 17, evre III 2, evre IV 4 hasta mevcuttur. Azo-oligospermi; KT öncesi spermiyogramı yapılan 38 hastada %58, KT sonrası spermiyogramı yapılan 31 hastada % 100, KT sonrası aktüel durumu bilinen 34 hastada 1 %62 olarak saptanmıştır .Ortalama sperm konsantrasyonu, % motilite ve % normal morfoloji değerleri sırasıyla KT öncesi 19.64±20.87 , 14.13±22.82, 36.82±38.65; KT sonrası 29±1.44, 0,0; aktüel durumda 17.20±24.69, 20.69±25.22, 37.04±41.07 olarak bulunmuştur. Sperm sayılarının medyan düzelme süresi 18 (7-29) aydır. Takip süresi 6 ayın üstündeki hastalarda normospermi %42 iken, takip süresi 18 ayın üstünde olan hastalarda 58 olarak bulunmuştur. Lojistik regresyon analizi ile istatistiksel açıdan anlamlı olmakla birlikte evre 1 hastalarda kemoterapi öncesi normospermi oranı (%54), diğer evrelere nazaran daha yüksek bulunmuştur (p=0.07). Aktüel durum sperm sayısına yaş, evre ve KT kombinasyon türünün etkisi açısından anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Spermiyogram tetkiki tek başına gonadal fonksiyonları değerlendirmede yeterli olmamakla birlikte, kemoterapinin yaptığı hasarın bir kısmının zamanla düzelebileceği görülmektedir. Keywords :