TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1986 , Vol 1 , Num 3 - 4
NÖTROPENİK - FEBRİL ONKOLOJİK HASTALIĞI OLAN PEDİATRİK OLGULARDA ÇEŞİTLİ ANTİBİYOTİK KOMBİNASYONLARI İLE ALINAN SONUÇLAR
GÜNDÜZ GEDİKOĞLU, LEYLA KOÇ, SEMA ANAK, ÖMER DEVECİOĞLU, AKİF SAĞLAM
İstanbul Üniv. İstanbul Tıp Fak. Pediatrik-Hemotoloji Onkoloji BD İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalında 1985 ve 1986 (ilk 6 ay) yıllarında yatan onkolojik hastalıklı nötropenik-febril olgulara değişik antibiyotik kombinasyonları uygulandı. 36 olguda Sefazol (50-150 mg/kg), Gentamycin (3-7mg/kg), Karbenicilin (150-400 mg/kg) kombinasyonu uygulandı. % 58.34 olguda etkili oldu. 3. nesil sefalosporinlerden Cefotaxime (50-150 mg/kg), Tobramycin (4-5 mg/kg) kombinasyonu 8 olguya uygulandı. % 75 olguda da kombinasyon etkili bulundu. Ceftriaxone (50-100 mg/kg), Netilmycin (5-10 mg/kg) kombinasyonu 17 olguda uygulandı. %64.75 olguda başarılı olundu. Halen Ceftriaxone, Amikacin kombinasyonu uygulaması devam etmektedir. Sonuçlar ileride bildirilecektir. Bu kombinasyonlar dışında 8 olguda klinik tablonun ciddiyeti göz önüne alınarak 3. nesil Cefalosforin Aminoglikozid formülasyonuna Karbencillin de eklendi. Etkinlik oranı olguların ciddiyeti ile de uygunluk göstererek % 62.5'ta kaldı. Sonuç olarak en etkili kombinasyon Cefotaxime + Tobramycin bulundu. Ancak yeni kombinasyonların sonuçları tedavinin planlanmasında yol gösterici olacaktır. Keywords :