TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1997 , Vol 12 , Num 2
ANAL KANAL KANSERLERİNDE 5-FLUOROURASİL İLE KOMBİNE EKSTERNAL RADYOTERAPİ VE BRAKİTERAPİ: 7 VAKANIN SUNUMU
MUSTAFA ESAASOLAK, SERDAR ÖZKÖK, ARMAĞAN ARICAN, YAVUZ ANACAK, İBRAHİM OLACAK, AYFER HAYDAROĞLU, REFİK KİLLİ
EÜTF Radyasyon Onkolojisi AD., İzmir Mayıs 1993-Haziran 1994 tarihleri arasında 4'ü kadın, 3'ü erkek toplam 7 anal kanal kanserli vaka küratif amaçla tedavi edilmiştir. Vakaların 2'si T4, 4'ü T3, 1 'i T2 tümörlü olup yalnız bir vakada perianal lenf bezi tutuluşu mevcuttur. Dört vaka biyopsi sonrası, 2 vaka lokal eksizyonu takiben gelişen lokal yineleme sonrası, 1 vaka ise Miles operasyonu sırasında inoperabl kabul edilerek başvurmuştur. Eksternal radyoterapi pelvik-inguinal lenf bezlerini de içeren ön-arka sahalardan günlük 1.8 Gy fraksiyonla total 54 Gy uygulanmış, tedavinin ilk ve son 4 günü 750 mg/m2/gün 5-fluorourasil, 8 saatlik infüzyonla verilmiştir. Eksternal radyoterapiden 5-6 hafta sonra sayıları 10-15 arasında değişen çelik iğne "Martinez Universal Interstitial Template"i yardımıyla volüm implant oluşturacak şekilde yerleştirilerek %85'lik referans izodozun kapsadığı volüme 5 vakada 8 saat ara ile 2x8.5 Gy, 2 vakada tek doz 10 Gy uygulanmıştır. Nekroz yalnız 1 vakada lokal nüksle birlikte gözlenmiş olup 7 vakanın 4'ü yaşamını hastalıksız sürdürmektedir (31, 39, 41 ve 42. aylarda). Bir vaka 20. ayda lokal kontrol sağlanmışken uzak metastazla, bir vaka lokal nüks ve uzak metastazla, bir vaka lokal progresyonu takiben kalp yetmezliği ile kaybedilmiştir. Keywords :