TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1996 , Vol 11 , Num 2
ON ÜÇ KORDOMA VAKASINDA RADYOTERAPİ SONUÇLARI
FAZİLET ÖNER DİNÇBAŞ, SEDAT KOCA, UFUK ABACIOĞLU, ÖMER UZEL, SEDAT TURKAN, AHMET ÖBER
İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD., İstanbul Kordomalar nadir görülen ve yavaş büyüyen tümörlerdendir. Çoğunlukla kemik infiltrasyonu yapmaları ve nörolojik yapılarla yakın ilişkide olduklarından tam olarak çıkartılamazlar. Radyoterapi cerrahi ile birlikte veya tek başına lokal kontrolü arttırmak veya palyasyon sağlamak için kullanılır. 1989-1994 yılları arasında kordoma tanısı ile kliniğimizde radyoterapi gören 13 vaka değerlendirilmiştir. Vakaların 4'ünde kafa tabanı, 18'inde sakrokoksigeal, birinde lomber yerleşimli tümör mevcuttu. Radyoterapiden önce 5 vakaya yalnızca biyopsi yapılırken, 8 vakaya subtotal rezeksiyon yapılmıştı. Vakaların tümünde 3 yıllık lokal progresyonsuz süre %29'du. Univariyet analizler sonucunda yalnızca biyopsi ve subtotal cerrahi yapılan vakalar arasında subtotal cerrahi lehine istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur (p=0.0072). Lokal kontrolün en önemli problem olduğu kordomada tümör volümü, cerrahinin genişliği en önemli prognostik faktördür. Konformal radyoterapi ile uzamış lokal kontrol oranları ve palyasyon elde edilebilir. Keywords :