TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1996 , Vol 11 , Num 1
FLUOROURASİL KARDİYOTOKSİSİTESİ VE PIHTILAŞMA PARAMETLERİ İLE KARDİYOTOKSİSİTESİNİN İLİŞKİSİ
E İNANÇ SEVİL, HALUK ONAT, K ADALET, VİLDAN YASASEVER, DERYA KARALOĞLU, NEJAT DALAY, ERKAN TOPUZ
İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü, İstanbul Fluorourasil kardiyotoksisitesi (FU, KDT) değişik boyutları olan ve patogenezi aydınlatılmamış bir sendromdur. Kısa süreli infüzyon rejimlerinde daha sık görülmektedir. Çalışmamızda ileri baş- boyun ve gastrointestinal kanserli 20 hastaya konvansiyonel kemoterapi (KT) öncesi 1 kür FU 1 gr/m2 5 gün devamlı infüzyon olarak uygulandı. KT öncesinde ve sırasında 4-6 saat aralarla kan basıncı, nabız ve EKG kontrolleri yapıldı; 0., 24. ve 120. saatte kan alınarak plazma ve serum ayrıldı. Örneklerde kreatinin fosfokinaz miyokard bandı, fibrinojen, fibrinopeptid-A, protein C, protein S ve antitrombin III düzeyleri ölçüldü. Erken evre habis hastalığı olan, karaciğer tutulumu olmayan 10 hastadan alınan kan örnekleri kontrol grubunu oluşturdu. KT sırasında bir hastada göğüs ağrısı ve anterolateral miyokard enfarktüsü düşündüren EKG bulguları ortaya çıktı, ancak enzimleri yükselmedi. FU infüzyonu sırasında 9 hastada iskemik ST segment ve T dalga değişiklikleri, QT uzaması, sık erken vurular ve elektrik alternans gibi asemptomatik EKG değişiklikleri izlendi. Seri EKG'lerde kalp hızı, PR segmenti, QRS dalgası ve Qtc ölçümleri yapıldı. infüzyon sırasında fizyolojik sınırlarda kalan ancak anlamlı QRS dalga genişlemesi ve anlamlı, patolojik Qtc uzaması görüldü. Değerlendirilen pıhtılaşma parametrelerinin hiçbirinde anlamlı değişiklik saptanmadı. Bu serideki semptomatik KDT sıklığı (%5) daha önce bildirilenler ile uyumludur. Asemptomatik EKG değişiklikleri ise holter monitör izlemesi ile bildirilen oranlara ulaşmaktadır. QRS genişlemesi ve Qtc uzaması gibi elektrofizyolojik KDT değişiklikler FU KDT'sinin yeni bir yüzünü ortaya koymaktadır. Bu değişikliklerin KDT sendromu içinde yer alan aritmi, ventriküler fibrilasyon ve ani ölüm gibi olaylardaki rolü, ve KDT'nin ön bulgusu olarak Qtc uzamasının değeri büyük çalışmalarla belirlenmelidir. Keywords :