TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1995 , Vol 10 , Num 4
KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİ TEDAVİSİ SONRASI GÖRÜLEN BİR AKUT MİYELOSİTER LÖSEMİ VAKASI
A ÖZTÜRK, M YAYLACI, A GÜNAY, N ÜSKENT
GATA Haydarpaşa Eğit. Hast. Onkoloji Kl.İstanbul Sitotostik ilaç kullananlarda veya radyoterapi görenlerde ikinci malignite görülme insidansının arttığı bilinmektedir. Sitotostik ilaçlar içinde özellikle alkilleyici ajanlar sorumlu tutulmaktadır. Tedaviye bağlı akut non-lenfoblastik lösemi (ANLL) ortalama 4-5 yıl sonra gelişmektedir. Küçük hücreli akciğer karsinomu tanısıyla 6 kür VAC (vinkristin, doksorubisin, siklofosfamid) ve EP'den (etoposid, sisplatin) oluşan alterne kemoterapi şeması uygulanan 36 yaşındaki hastamızda ilk kemoterapiden sonraki 8. ayda ANLL gelişti. İdarubisin 12 mg/m2 (1-3. gün) ve sitozin arabinosid 100 mg/m2 (1-7. gün) başlandı, ancak kemoterapinin 22. gününde nötropenik sepsise bağlı multisistem yetersizliği nedeniyle eksitus oldu. ANLL gelişiminden alkilleyici ajanlar sorumlu olmakla beraber, hastanın genetik yakınlığı ve primer hastalığın katkısı olduğu da göz önünde tutulmalıdır. Keywords :