TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1995 , Vol 10 , Num 1
İNOPERABL BAŞ-BOYUN KANSERLERİNDE CİS-PLATİN İLE SİMÜLTANE HİPERFRAKSİYONE RADYOTERAPİ
H ARMAĞAN ARICAN, ARİF B ARAS, MUSTAFA ESASSOLAK, SEDAR ÖZKÖK, AYFER HAYDAROĞLU
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi AD, İzmir E.Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı'nda Mayıs 1992 ile Haziran 1993 tarihleri arasında 11'i nazofarinks, 7'si larinks, 1'i piriform sinüs ve 1'i hipofarinks yerleşimli toplam 20 inoperabl baş-boyun kanserli hasta cis-platin ile simültane hiperfraksiyone radyoterapi programına alınmıştır. Biri evre II, 3'ü evre III, 16'sı evre IV olan olgulara toplam 72 Gy (1.2 Gy/fr, günde 2 kez) radyoterapi ve tedavinin 1. gününden başlayarak 3 hafta ara ile 3 kez 75 mg/m2 cis-platin uygulanmıştır. Erken kısmi yanıt, (KY) %45, tam yanıt (TY) %55 iken, geç KY %20, TY %80 olarak belirlenmiştir. Evre IV vakalar ayrı olarak değerlendirildiğinde erken KY %53, TY %47, geç KY %23.5, TY %76.5 olarak bulunmuştur. Nazofarinks kanserli vakalarda erken KY %36, TY %64 iken geç KY oranının %9 olduğu görülmüş, geç TY oranının %91'e yükseldiği belirlenmiştir. Takip süreleri 13-26 ay arasında değişmekte olup medyan 21.5 aydır. Tüm grupta 1 ve 2 yıllık total sağkalım oranları sırasıyla %90 ve %68.6, hastalıksız sağkalım oranları %75 ve %61.9 bulunmuştur. Keywords :