TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1994 , Vol 9 , Num 3 - 4
PRİMER VAGİNA KANSERİNDE TEDAVİ SONUÇLAR
MAKTAV DİNÇER, IŞIK ASLAY, GÖKHAN TÖRE, ECE ALGÜR, İSMAİL ÖZBAY
İstanbul Ü. Onkoloji Enstitüsü Birimimizde 1970-1990 yılları arasında tedavi edilmiş 31 olgu retrospektif incelenmiştir. Altı (%19) hasta benign sebeplerle daha önce histerektomi geçirmiştir. Medyan yaş 60 (14-80) yıldır. Evrelere dağılım şöyledir: 1 hasta (%3) evre l, 6 hasta (%19) Evre II, 13 hasta (%42) Evre III, 6 hasta (%19) evre IVa, 1 hasta (%3) evre IVb, 4 hasta (%13) kayıt edilmemiş. 25 (%81) epidermoid karsinom, 2 (%6) adenokarsinom, 1 (%3) sarkom, 3 (%10) tipi kayıt edilmemiş karsinom mevcuttur. Hiçbir hastada biopsi dışında cerrahi müdahale yapılmamıştır. On bir hastada yalnız eksternal, 5'inde yalnız intrakaviter, 15'inde ikisi kombine RT yapılmıştır. Eksternal megavoltaj ışınlama sahası tüm vaginayı bilateral inguinal bölgeleri ve pelvisi kapsamıştır. Uzaktan kumandalı, yüksek doz hızlı intrakaviter tedavi vaginal silindir ile yapılmıştır. Eksternal tedavi dozları pelvis orta hattında 50 Gy ve inguinal bölgede 3 cm derinlikte 50-65 Gy'dir. Brakiterapi dozu 10 Gy/hafta olarak 3 fraksiyonda, mukoza sathında toplam 30 Gy'dir. Üç yıllık genel sağkalımlar, evre II, III IVa için sırasıyla %17, %27, %0'dır. Vagina karsinomu için genel sağkalım %23'tür. RT tekniğine göre 3 yıllık genel sağkalım, eksternal ışınlama ile %0, intrakaviter ışınlama ile %20 eksternal ve intrakaviter ışınlama kombinasyonu ile %42'dir (P=0.06). Vagina kanseri tedavisinde RT en önde gelen tedavi yöntemidir. Brakiterapi bu tedavinin önemli bir bölümüdür. Keywords :