TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1993 , Vol 8 , Num 3 - 4
TOTAL MASTEKTOMİ VE MEME KORUYUCU TEDAVİDE BEDEN İMAJI VE BENLİK SAYGISININ KARŞILAŞTIRILMASI
N YILMAZER, A AYDINER, S ÖZKAN, IŞIK ASLAY, NİJAD BİLGE
İstanbul Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri AD Total mastektomi ve meme koruyucu tedavi olarak adlandırılabilen farklı iki operasyon türünün tıbbi sonuçları kadar hastanın psişik yapısı üzerindeki etkisi de farklı olabilir. Bu düşünce ile, bu çalışmada total mastektomi geçirmiş 40 kadın beden imajı, benlik saygısı ve sosyal destek değişkenleri açısından meme koruyucu tedavi geçirmiş 40 kadınla karşılaştırılmıştır. Meme koruyucu tedavi grubunda anlamlı derecede daha pozitif beden imajı saptanmıştır (p<0.001). Benlik saygısı sosyal destek değişkenleri bakımından iki grup arasında anlamlı olmayan bir fark bulunmuştur. (p>0.05). Beden imajı ile benlik saygısı arasında bir korelasyon saptanamamıştır. Buna karşılık beden imajı ile sosyal destek arasında negatif korelasyon mevcuttur (p<0.05). Sonuç olarak, meme koruyucu tedavi grubuna nazaran total mastektomili hastalar daha olumsuz beden imajına sahiptirler. Benlik saygısı ve ameliyat sonrası aldıkları sosyal destek her iki grupta da birbirine yakın düzeydedir. Keywords : Total mastektomi, meme koruyucu tedavi, beden imajı, benlik saygısı, sosyal destek